elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
13.01.12 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Четверг 12 Январь 2012, 11:45
 

13 января 2012 года в 15:30 часов (время Астаны) в комнате « АОО NIS » состоится урок биологии для учащихся 10-11 классов (на русском языке) .

Тема: Дигибридное скрещивание. Третий закон Г. Менделя. Практическая работа №3. Решение задач на ди- и полигибридное скрещивание.

Проводит: Хайдарова Жупар Уразбаевна – учитель НИШ г. Астана .

2012 жылдың 13 қаңтарында, сағат 15:30 (Астана уақыты) « АОО NIS » бөлмесінде биология пәнінен 10-11 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (орыстілінде).

Тақырыбы: Дигибридті будандастыру. Г. Мендельдің үшінші заңы. №3 тәжірибелік жұмыс. Ди- және полигибридті будандастыруға арналған тапсырмаларды орындау.

Өткізетін: Хайдарова Жупар Уразбаевна – Назарбаев зияткерлікмектебінің мұғалімі, Астана қаласы.

Onthe 13 th of January, 2012 at 15.30 (Astanatime) there will be held on-line lesson on Biology for students of 10-11 gradesin « АОО NIS » room (in Russian language).

Topic: Dihybrid crossing. The third law of Mendel. Practicalwork № 3. Solvingproblems in di-and polihybrid crossing.

Organizer: Khaidarova Zhupar Urazbayevna – teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Astana city .