elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
14.12.11 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Вторник 13 Декабрь 2011, 11:02
 

14 декабря 2011 года в 15:30 часов (время Астаны) в комнате « АОО NIS » состоится урок физики для учащихся 9-10 классов (на русском языке) .

Тема: Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам.

Проводит: Набиева Зарина Асановна – учитель НИШ г. Астана .

2011 жылдың 14 желтоқсанында, сағат 15:30 (Астана уақыты)« АОО NIS » бөлмесінде физика пәнінен 9-10 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (орыс тілінде).

Тақырыбы: Жылуүдерістеріндегі энергияның сақталу заңы. Термодинамиканың бірінші заңынизоүдерістерге қолдану.

Өткізетін: Набиева Зарина Асановна – Назарбаев зияткерлікмектебінің мұғалімі, Астана қаласы.

On the 14th of December, 2011 at 15.30 (Astana time)there will be held on-line lesson on Physics for students of 9-10 grades in « АОО NIS » room (in Russian language).

Topic: The law of conservation of energy in thermalprocesses. Application of the first law of thermodynamicsto izoprocesses .

Organizer: Nabieva Zarina Asanovna – teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Astana city .