elp.kz - e-Learning Portal Kazakhstan

 
 
Изображение пользователя ELP Moderator
30.11.11 Интерактивный урок
от ELP Moderator - Вторник 29 Ноябрь 2011, 10:27
 

30 ноября 2011 года в 12:00 часов (время Астаны) в комнате « АОО NIS » состоится урок физики для учащихся 7-8 классов (на казахском языке).

Тема: Гидростатическое давление. Экспериментальное исследование зависимости высоты уровня свободной поверхности жидкости и давления внутри нее от различных факторов.

Проводит: Мамадилова Замира Камалитденовна – учитель НИШ г. Семей .

2011 жылдың 30 қарашасында, сағат 12:00 (Астана уақыты) « АОО NIS » бөлмесінде физикапәнінен 7-8 сынып оқушыларына арналған онлайн сабақ өтеді (қазақ тілінде).

Тақырыбы: Гидростатикалыққысым. Сұйықтықтың еркін бетінің биіктік деңгейінің және оның ішіндегі қысымныңтүрлі факторларға тәуелділігін эксперименталдық жолмен зерттеу.

Өткізетін: Мамадилова Замира Камалитденовна – Назарбаев зияткерлікмектебінің мұғалімі, Семей қаласы.

On the 30 th of November , 2011 at 12.00 (Astana time) there will be held on-line lesson on Physics for students of 7-8 grades in « АОО NIS » room (in Kazakh language).

Topic: Hydrostatic pressure. Experimental studyof dependence of the height level of the free liquid surface and thepressure inside it on various factors.

Organizer: Mamadilova Zamir а Kamalitdenovna – teacher of Nazarbayev « Intellectual Schools » , Semei city .